நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai) | The merit of Ascetics

நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai) | The merit of Ascetics

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

3. நீத்தார் பெருமை
21. ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை | Ozhukkaththu Neeththaar Perumai
22. துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் | Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin
23. இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம்| Irumai Vagaitherindhu Eenduaram
24. உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் | Uranennum Thottiyaan Oraindhum
25. ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு | Aindhaviththaan Aattral Agalvisumbu
26. செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் | Seyarkariya Seivaar Periyar
27. சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென | Suvaioli Ooruoosai Naatramena
28. நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை | Niraimozhi Maandhar Perumai
29. குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் | Gunamennum Kundreri Nindraar
30. அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் | Andhanar Enbor Aravormar
நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai) | The merit of Ascetics நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai) | The merit of Ascetics Reviewed by Dinu DK on June 21, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.