அறன் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal) | The power of virtue

அறன் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal) | The Power of Virtue

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

4. அறன் வலியுறுத்தல் (The power of virtue) 
32. அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை | Araththinooungu Aakkamum Illai
33. ஒல்லும் வகையான் அறவினை | Ollum Vagaiyaan Arivinai
34. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் | Manaththukkan Maasilan Aathal
35. அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் | Alukkaaru Avaaveguli Innaachchol
36. அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க | Anrarivaam Ennaathu Aranjcheiga
37. அறத்தாறு இதுவென வேண்டா | Araththaaru Idhuvena Vendaa
38. வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் | Veelnaal Padaaamai Nanraatrin
39. அறத்தான் வருவதே இன்பம் | Araththaan Varuvathe Inbam
40. செயற்பால தோரும் அறனே | Seyarpaala Thorum Arane
அறன் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal) | The power of virtue அறன் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal) | The power of virtue Reviewed by Dinu DK on July 28, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.