இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai) - Married Life

இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai) | Married Life

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) -DomesticVirtue 

5. இல்வாழ்க்கை (Married Life)
41. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய (Ilvaazhvaan Enbaan Iyalbudaiya)

42. துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் (Thurandhaarkkum Thuvvaa thavarkku)

43. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் (Thenbulaththaar Theivam Virundhokka)

44. பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் (Pazhiyanjip Paaththoon Udaiththaayin)

45. அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் (Anbum Aranum Udaiththaayi)

46. அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் (Araththaatrin Ilvaazhkkai Aatrin)

47. இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் (Iyalbinaan Ilvaazhkkai Vaazhbavan)

48. ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா (Aatrin Ozhukki Aranizhukkaa)

49. அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை (Aranenap Pattathe Ilvaazhkkai)

50. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் (Vaiyaththul Vaazhvaangu Vaazhbavan)
இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai) - Married Life இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai) - Married Life Reviewed by Dinu DK on August 15, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.