இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral) - The Utterance of Pleasant Words

இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral) - The Utterance of Pleasant Words

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue 

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue 

10. இனியவை கூறல் - The Utterance of Pleasant Words
91. இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் (Insolaal Eeram Alaiip)
92. அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே (Aganamarndhu Eethalin Nandre)
93. முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி (Mugaththaan Amarndhu Inithunokki)

94. துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் (Thunburooum Thuvvaamai Illaagum)

95. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் (Panivudaiyan Insolan Aathal)

96. அல்லவை தேய அறம்பெருகும் (Allavai Theya Aramperugum)

97. நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் (Nayaneendru Nandri Payakkum)

98. சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் (Sirumaiyuvu Neengiya Insol)

99. இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் (Insol Initheendral Kaanbaan)

100. இனிய உளவாக இன்னாத (Iniya Ulavaaga Innaatha)
இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral) - The Utterance of Pleasant Words இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral) - The Utterance of Pleasant Words Reviewed by Dinu DK on March 16, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.