ஒழுக்கமுடைமை (Olukkamudaimai) - The Possession of Decorum

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) -Virtue

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue

1.2.14. ஒழுக்கமுடைமை (Olukkamudaimai) - Good decorum

131. ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் | Ozhukkam Vizhuppand Tharalaan
132. பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் | Parindhompik Kaakka Ozhukkam
133. ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை | Ozhukkam Udaimai Kudimai
134. மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் | Marappinum Othuk Kolalaagum
135. அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று | Azhukkaa Rudaiyaankan Aakkampondru
136. ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் | Ozhukkaththin Olkaar Uravor
137. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை | Ozhukkaththin Eithuvar Menmai
138. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் | Nandrikku Viththaagum Nallozhukkam
139. ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே | Ozhukka Mudaiyavarkku Ollaave
140. உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் | Ulagaththodu Otta Ozhugal

ஒழுக்கமுடைமை (Olukkamudaimai) - The Possession of Decorum ஒழுக்கமுடைமை (Olukkamudaimai) - The Possession of Decorum Reviewed by Dinu DK on December 06, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.