ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் | Evavum Seykalaan Thaandheraan

குறள்: #848

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai) - Ignorance

குறள்:
ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய்.

Kural in Tanglish:
Evavum Seykalaan Thaandheraan Avvuyir
Poom Alavumor Noi

விளக்கம்:
தனக்கு நன்மையானவற்றை பிறர் ஏவினாலும் செய்யாதவனாய், தானாகவும் உணர்ந்து தெளியாதவனாய் உள்ளவனுடைய உயிர் போகுமளவும் ஒரு நோயாகும்.

Translation in English:
Advised, he heeds not; of himself knows nothing wise;
This man's whole life is all one plague until he dies.

Explanation:
The fool will not perform (his duties) even when advised nor ascertain them himself; such a soul is a

ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் | Evavum Seykalaan Thaandheraan ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் | Evavum Seykalaan Thaandheraan Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.