இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் | Immaip Pirappil Piriyalam

குறள்: #1315

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam) - Feigned Anger

குறள்:
இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனாக்
கண்நிறை நீர்கொண் டனள்.

Kural in Tanglish:
Immaip Pirappil Piriyalam Endrenaak
Kannirai Neerkon Tanal

விளக்கம்:
இப்பிறப்பில் யாம் பிரிய மாட்டோம் என்று காதலியிடம் சொன்னேனாக, இனி வரும் பிறப்பில் பிரிவதாக உணர்ந்து கண் நிறையக் கண்ணீர் கொண்டாள்.

Translation in English:
'While here I live, I leave you not,' I said to calm her fears.
She cried, 'There, then, I read your thought'; And straight dissolved in tears.

Explanation:
When I said I would never part from her in this life her eyes were filled with tears

இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் | Immaip Pirappil Piriyalam இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் | Immaip Pirappil Piriyalam Reviewed by Dinu DK on August 29, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.