காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் | Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan

குறள்: #849

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai) - Ignorance

குறள்:
காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு.

Kural in Tanglish:
Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan Kaanaadhaan
Kantaanaam Thaankanta Vaaru

விளக்கம்:
அறிவு இல்லாதவனுக்கு அறிவிப்பவன் தானே அறிவில்லாதவனாய் நிற்பான், அறிவு இல்லாதவனோ தான் அறிந்த வகையால் அறிவுடையவனாகத் தோன்றுவான்.

Translation in English:
That man is blind to eyes that will not see who knowledge shows;-
The blind man still in his blind fashion knows.

Explanation:
One who would teach a fool will (simply) betray his folly; and the fool would (still) think himself "wise in his own conceit"

காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் | Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் | Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.