குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் | Kutiseyvaark Killai Paruvam

குறள்: #1028

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: குடிசெயல் வகை (Kutiseyalvakai) - The Way of Maintaining the Family

குறள்:
குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்.

Kural in Tanglish:
Kutiseyvaark Killai Paruvam Matiseydhu
Maanang Karudhak Ketum

விளக்கம்:
குடி உயர்வதற்கான செயல் செய்கின்றவர்க்கு உரிய காலம் என்று ஒன்று இல்லை, சோம்பல் கொண்டு தம் மானத்தைக் கருதுவாரானால் குடிப்பெருமைக் கெடும்.

Translation in English:
Wait for no season, when you would your house uprear;
'Twill perish, if you wait supine, or hold your honour dear.

Explanation:
As a family suffers by (one's) indolence and false dignity there is to be so season (good or bad) to those who strive to raise their family

குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் | Kutiseyvaark Killai Paruvam குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் | Kutiseyvaark Killai Paruvam Reviewed by Dinu DK on August 23, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.