ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ | Ootip Perukuvam Kollo

குறள்: #1328

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: ஊடலுவகை (Ootaluvakai) - The Pleasures of Temporary Variance

குறள்:
ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

Kural in Tanglish:
Ootip Perukuvam Kollo Nudhalveyarppak
Kootalil Thondriya Uppu

விளக்கம்:
நெற்றி வியர்க்கும் படியாக கூடுவதில் உளதாகும் இனிமையை ஊடியிருந்து உணர்வதன் பயனாக இனியும் பெறுவோமோ.

Translation in English:
And shall we ever more the sweetness know of that embrace
With dewy brow; to which 'feigned anger' lent its piquant grace.

Explanation:
Will I enjoy once more through her dislike, the pleasure of that love that makes her forehead perspire?

ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ | Ootip Perukuvam Kollo ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ | Ootip Perukuvam Kollo Reviewed by Dinu DK on August 29, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.