ண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் | Panpilaan Petra Perunjelvam

குறள்: #1000

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: பண்புடைமை (Panputaimai) - Courtesy

குறள்:
ண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.

Kural in Tanglish:
Panpilaan Petra Perunjelvam Nanpaal
Kalandheemai Yaaldhirin Thatru

விளக்கம்:
பண்பு இல்லாதவன் பெற்ற பெரிய செல்வம், வைத்த கலத்தின் தீமையால் நல்ல பால் தன் சுவை முதலியன கெட்டாற் போன்றதாகும்.

Translation in English:
Like sweet milk soured because in filthy vessel poured,
Is ample wealth in churlish man's unopened coffers stored.

Explanation:
The great wealth obtained by one who has no goodness will perish like pure milk spoilt by the

ண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் | Panpilaan Petra Perunjelvam ண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் | Panpilaan Petra Perunjelvam Reviewed by Dinu DK on August 22, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.