பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் | Penniyalaar Ellaarum Kannin

குறள்: #1311

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam) - Feigned Anger

குறள்:
பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொதுஉண்பர்
நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு.

Kural in Tanglish:
Penniyalaar Ellaarum Kannin Podhuunpar
Nannen Paraththanin Maarpu

விளக்கம்:
பரத்தமை உடையாய்! பெண் தன்மை உடையவர் எல்லாரும் தம்தம் கண்களால் ‌பொதுப் பொருளாகக் கொண்டு நுகர்கின்றார்கள்; ஆகையால் உன் மார்பைப் பொருந்தேன்.

Translation in English:
From thy regard all womankind Enjoys an equal grace;
O thou of wandering fickle mind, I shrink from thine embrace!

Explanation:
You are given to prostitution; all those who are born as womankind enjoy you with their eyes in an ordinary way I will not embrace you

பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் | Penniyalaar Ellaarum Kannin பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் | Penniyalaar Ellaarum Kannin Reviewed by Dinu DK on August 29, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.