தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் | Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar

குறள்: #1325

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: ஊடலுவகை (Ootaluvakai) - The Pleasures of Temporary Variance

குறள்:
தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.

Kural in Tanglish:
Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar Mendrol
Akaralin Aangon Rutaiththu

விளக்கம்:
தவறு இல்லாத போதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஓர் இன்பம் உள்ளது.

Translation in English:
Though free from fault, from loved one's tender arms
To be estranged a while hath its own special charms.

Explanation:
Though free from defects, men feel pleased when they cannot embrace the delicate shoulders of those whom they love

தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் | Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் | Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar Reviewed by Dinu DK on August 29, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.