மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் (Mannaraich Cherndhozhudhal)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 70. மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் (Mannaraich Cherndhozhudhal) - Conduct in the Presence of the King
மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் (Mannaraich Cherndhozhudhal) மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் (Mannaraich Cherndhozhudhal) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.