நாடு (Naatu)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரணியல் (Araniyal) - The Essentials of a State

அதிகாரம்: 74. நாடு (Naatu) - The Land
நாடு (Naatu) நாடு (Naatu) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.