ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் | Ootudhal Kaamaththirku Inpam

குறள்: #1330

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: ஊடலுவகை (Ootaluvakai) - The Pleasures of Temporary Variance

குறள்:
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

Kural in Tanglish:
Ootudhal Kaamaththirku Inpam Adharkinpam
Kooti Muyangap Perin

விளக்கம்:
காமத்திற்கு இன்பம் தருவது ஊடுதல் ஆகும், ஊடல் முடிந்த பின் கூடித் தழுவப் பெற்றால் அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாகும்.

Translation in English:
A 'feigned aversion' coy to pleasure gives a zest;
The pleasure's crowned when breast is clasped to breast.

Explanation:
Dislike adds delight to love; and a hearty embrace (thereafter) will add delight to dislike

ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் | Ootudhal Kaamaththirku Inpam ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் | Ootudhal Kaamaththirku Inpam Reviewed by Dinu DK on September 02, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.