சிற்றினம் சேராமை (Sitrinanjeraamai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அரசியல் (Arasiyal) - Royalty

அதிகாரம்: 46. சிற்றினம் சேராமை (Sitrinanjeraamai) - Avoiding mean Associations
சிற்றினம் சேராமை (Sitrinanjeraamai) சிற்றினம் சேராமை (Sitrinanjeraamai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.