சொல்வன்மை (Solvanmai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 65. சொல்வன்மை (Solvanmai) - Power of Speech
சொல்வன்மை (Solvanmai) சொல்வன்மை (Solvanmai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.