தூது (Thoodhu)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 69. தூது (Thoodhu) - The Envoy
தூது (Thoodhu) தூது (Thoodhu) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.