உட்பகை (Utpakai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: 89. உட்பகை (Utpakai) - Enmity within
உட்பகை (Utpakai) உட்பகை (Utpakai) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.