வினை செயல்வகை (Vinaiseyalvakai)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: அமைச்சியல் (Amaichiyal) - Minister of State

அதிகாரம்: 68. வினை செயல்வகை (Vinaiseyalvakai) - Modes of Action
வினை செயல்வகை (Vinaiseyalvakai) வினை செயல்வகை (Vinaiseyalvakai) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.