இன்பத்துப்பால் - Nature of Love


3.1. களவியல் (On Secret of Marriage)
109. தகையணங்குறுத்தல் (Beauty's dart)
110. குறிப்பறிதல் (Signs speak the heart)
111. புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Embrace bliss)
112. நலம் புனைந்துரைத்தல் (Beauty extolled)
113. காதற் சிறப்புரைத்தல் (Love's excellence)
114. நாணுத் துறவுரைத்தல் (Decorum defied)
115. அலரறிவுறுத்தல் (Public clamour)

3.2. கற்பியல் (Chaste Wedded Love)
116. பிரிவாற்றாமை (Pangs of separation)
117. படர்மெலிந்திரங்கல் (Wailing of pining love)
118. கண் விதுப்பழிதல் (Wasteful look for wistful love)
119. பசப்புறுபருவரல் (Wailing over pallor)
120. தனிப்படர்மிகுதி (Pining alone)
121. நினைந்தவர் புலம்பல் (Sad memories)
122. கனவு நிலையுரைத்தல் (Dream visions)
123. பொழுதுகண்டிரங்கல் (Eventide sigh)
124. உறுப்பு நலனழிதல் (Limbs languish)
125. நெஞ்சொடு கிளத்தல் (Soliloquy)
126. நிறையழிதல் (Reserve lost)
127. அவர் வயின் விதும்பல் (Mutual yearning)
128. குறிப்பறிவுறுத்தல் (Feeling surmised)
129. புணர்ச்சி விதும்பல் (Longing for reunion)
130. நெஞ்சொடு புலத்தல் (Chiding the heart)
131. புலவி (Bouderic)
132. புலவி நுணுக்கம் (Feigned anger)
133. ஊடலுவகை (Sulking charm)
இன்பத்துப்பால் - Nature of Love  இன்பத்துப்பால் - Nature of Love Reviewed by Dinu DK on September 05, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.