அறத்துப்பால் - Virtue


1.1. பாயிரம் - Preface
1. கடவுள் வாழ்த்து (The praise of God)
2. வான்சிறப்பு (The Excellence of Rain)
3. நீத்தார் பெருமை (The merit of Ascetics)
4. அறன்வலியுறுத்தல் (The power of virtue)

1.2. இல்லறவியல் - Domestic Virtue
5. இல்வாழ்க்கை (Married Life)
6. வாழ்க்கைத் துணைநலம் (The worth of a wife)
7. மக்கட்பேறு (The obtaining of Sons)
8. அன்புடைமை (Loving-kindness)
9. விருந்தோம்பல் (Cherishing Guests)
10. இனியவைகூறல் (Sweet words)
11. செய்ந்நன்றி அறிதல் (Gratitude)
12. நடுவு நிலைமை (Equity)
13. அடக்கமுடைமை (Self-control)
14. ஒழுக்கமுடைமை (Good decorum)
15. பிறனில் விழையாமை (Against coveting another's wife)
16. பொறையுடைமை (Forgiveness)
17. அழுக்காறாமை (Avoid envy)
18. வெஃகாமை (Against covetousness)
19. புறங்கூறாமை (Against slander)
20. பயனில சொல்லாமை (Against vain speaking)
21. தீவினையச்சம் (Fear of sin)
22. ஒப்புரவறிதல் (Duty to society)
23. ஈகை (Charity)
24. புகழ் (Renown)

1.3. துறவறவியல் - Ascetic Virtue
25. அருளுடைமை (Compassion)
26. புலான்மறுத்தல் (Abstinence from flesh)
27. தவம் (Penance)
28. கூடாவொழுக்கம் (Imposture)
29. கள்ளாமை (The absence of fraud)
30. வாய்மை (Veracity)
31. வெகுளாமை (Restraining anger)
32. இன்னாசெய்யாமை (Non-violence)
33. கொல்லாமை (Non-killing)
34. நிலையாமை (Instability)
35. துறவு (Renunciation)
36. மெய்யுணர்தல் (Truth consciousness)
37. அவாவறுத்தல் (Curbing of desire)
38. ஊழ் (Destiny)
அறத்துப்பால் - Virtue  அறத்துப்பால் - Virtue Reviewed by Dinu DK on September 05, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.