பொருட்பால் - Wealth


2.1. அரசியல் - Royalty
39. இறைமாட்சி (The Greatness of a King)
40. கல்வி (Learning)
41. கல்லாமை (Ignorance)
42. கேள்வி (Hearing)
43. அறிவுடைமை (The Possession of King)
44. குற்றங்கடிதல் (The Correction of Faults)
45. பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Seeking the Aid of Great Men)
46. சிற்றினஞ்சேராமை (Avoiding Mean Associations)
47. தெரிந்துசெயல்வகை (Acting After Due Consideration)
48. வலியறிதல் (The Knowledge of Power)
49. காலமறிதல் (Knowing the Fitting Time)
50. இடனறிதல் (Knowing the Place)
51. தெரிந்துதெளிதல் (Selection and Confidence)
52. தெரிந்துவினையாடல் (Selection and Employment)
53. சுற்றந்தழால் (Cherishing One's Kindred)
54. பொச்சாவாமை (Unforgetfulness)
55. செங்கோன்மை (The Right Sceptre)
56. கொடுங்கோன்மை (The Cruel Sceptre)
57. வெருவந்த செய்யாமை (Absence of Terrorism)
58. கண்ணோட்டம் (Benignity)
59. ஒற்றாடல் (Detectives)
60. ஊக்கமுடைமை (Energy)
61. மடியின்மை (Unsluggishness)
62. ஆள்வினையுடைமை (Manly Effort)
63. இடுக்கணழியாமை (Helpless in Trouble)

2.2. அமைச்சியல் - State Cabinet
64. அமைச்சு (The Office of Minister of State)
65. சொல்வன்மை (Power in Speech)
66. வினைத்தூய்மை (Purity in Action)
67. வினைத்திட்பம் (Power in Action)
68. வினைசெயல்வகை (Modes of Action)
69. தூது (The Envoy)
70. மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல் (Conduct in the Presence of the King)
71. குறிப்பறிதல் (The Knowledge of Indications)
72. அவையறிதல் (The Knowledge of the Council Chamber)
73. அவையஞ்சாமை (Not to Dread the Council)

2.3 அரணியல் - Politics
74. நாடு (The Country)
75. அரண் (The Fortification)
76. பொருள்செயல்வகை (Way of Accumulating Wealth)
77. படைமாட்சி (The Excellence of an Army)
78. படைச்செருக்கு (Military Spirit)

2.4. நட்பியல் - Alliance
79. நட்பு (Friendship)
80. நட்பாராய்தல் (Investigation in Forming Friendship)
81. பழைமை (Familiarity)
82. தீ நட்பு (Evil Friendship)
83. கூடாநட்பு (Unreal Friendship)
84. பேதைமை (Folly)
85. புல்லறிவாண்மை (Petty Conceit)
86. இகல் (Hostility)
87. பகைமாட்சி (The Might of Hatred)
88. பகைத்திறந்தெரிதல் (Knowing the Quality of Hate)
89. உட்பகை (Enmity Within)
90. பெரியாரைப் பிழையாமை (Not Offending the Great)
91. பெண்வழிச்சேறல் (Being Led by Women)
92. வரைவின்மகளிர் (Wanton Women)
93. கள்ளுண்ணாமை (Not Drinking Palm-Wine)
94. சூது (Gaming)
95. மருந்து (Medicine)

2.5. குடியியல் - Miscellaneous
96. குடிமை (Nobility)
97. மானம் (Honour)
98. பெருமை (Greatness)
99. சான்றாண்மை (Sublimity)
100. பண்புடைமை (Courtesy)
101. நன்றியில்செல்வம் (Futile wealth)
102. நாணுடைமை (Sensitiveness to shame)
103. குடிசெயல்வகை (Promoting family welfare)
104. உழவு (Farming)
105. நல்குரவு (Poverty)
106. இரவு (Asking)
107. இரவச்சம் (Dread of beggary)
108. கயமை (Meanness)
பொருட்பால் - Wealth பொருட்பால் - Wealth Reviewed by Dinu DK on September 05, 2018 Rating: 5

1 comment:

Powered by Blogger.