கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் | Kannullaar Kaadha Lavaraakak

குறள்: #1127

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaadharsirappuraiththal) - Declaration of Love"s special Excellence

குறள்:
கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து.

Kural in Tanglish:
Kannullaar Kaadha Lavaraakak Kannum
Ezhudhem Karappaakku Arindhu

விளக்கம்:
எம் காதலர் கண்ணினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் மை எழுதினால் அவர் மறைவதை எண்ணிக் கண்ணுக்கு மையும் எழுதமாட்டோம்.

Translation in English:
My love doth ever in my eyes reside;
I stain them not, fearing his form to hide.

Explanation:
As my lover abides in my eyes, I will not even paint them, for he would (then) have to conceal himself

கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் | Kannullaar Kaadha Lavaraakak கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் | Kannullaar Kaadha Lavaraakak Reviewed by Dinu DK on August 25, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.