கடலன்ன காமம் உழந்தும் | Katalanna Kaamam Uzhandhum

குறள்: #1137

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuththuravuraiththal) - The Abandonment of Reserve

குறள்:
கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்
பெண்ணின் பெருந்தக்க தில்.

Kural in Tanglish:
Katalanna Kaamam Uzhandhum Mataleraap
Pennin Perundhakka Thil

விளக்கம்:
கடல் போன்ற காமநோயால் வருந்தியும், மடலேறாமல் துன்பத்தை பொருத்துக் கொண்டிருக்கும் பெண் பிறப்பை போல் பெருமை உடைய பிறவி இல்லை.

Translation in English:
There's nought of greater worth than woman's long-enduring soul,
Who, vexed by love like ocean waves, climbs not the 'horse of palm'.

Explanation:
There is nothing so noble as the womanly nature that would not ride the palmyra horse, though plunged a sea of lust

கடலன்ன காமம் உழந்தும் | Katalanna Kaamam Uzhandhum கடலன்ன காமம் உழந்தும் | Katalanna Kaamam Uzhandhum Reviewed by Dinu DK on August 25, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.