மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை | Mikachcheydhu Thammellu Vaarai

குறள்: #829

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: கூடா நட்பு (Kootaanatpu) - Unreal Friendship

குறள்:
மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று.

Kural in Tanglish:
Mikachcheydhu Thammellu Vaarai Nakachcheydhu
Natpinul Saappullar Paatru

விளக்கம்:
புறத்தே மிகுதியாக நட்புத் தோன்றச் செய்து அகத்தில் இகழ்கின்றவரைத் தாமும் அந் நட்பில் நகைத்து மகிழுமாறு செய்து அத் தொடர்பு சாகுமாறு நடக்க வேண்டும்.

Translation in English:
'Tis just, when men make much of you, and then despise,
To make them smile, and slap in friendship's guise.

Explanation:
It is the duty of kings to affect great love but make it die (inwardly); as regard those foes who shew them great friendship but despise them (in their heart)

மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை | Mikachcheydhu Thammellu Vaarai மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை | Mikachcheydhu Thammellu Vaarai Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.