நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ | Naanveli Kollaadhu Manno

குறள்: #1016

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: நாணுடைமை (Naanutaimai) - Shame

குறள்:
நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
பேணலர் மேலா யவர்.

Kural in Tanglish:
Naanveli Kollaadhu Manno Viyangnaalam
Penalar Melaa Yavar

விளக்கம்:
நாணமாகிய வேலியை தமக்கு காவலாகச் செய்து கொள்ளாமல், மேலோர் பரந்த உலகில் வாழும் வாழ்க்கை விரும்பி மேற்கொள்ள மாட்டார்.

Translation in English:
Unless the hedge of shame inviolate remain,
For men of lofty soul the earth's vast realms no charms retain.

Explanation:
The great make modesty their barrier (of defence) and not the wide world

நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ | Naanveli Kollaadhu Manno நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ | Naanveli Kollaadhu Manno Reviewed by Dinu DK on August 23, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.