புல்லி விடாஅப் புலவியுள் | Pulli Vitaaap Pulaviyul

குறள்: #1324

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: ஊடலுவகை (Ootaluvakai) - The Pleasures of Temporary Variance

குறள்:
புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

Kural in Tanglish:
Pulli Vitaaap Pulaviyul Thondrumen
Ullam Utaikkum Patai

விளக்கம்:
காதலரைத் தழுவிக்கொண்டு விடாமலிருப்பதற்கு காரணமான ஊடலுள், என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க வல்ல படை தோன்றுகிறது.

Translation in English:
'Within the anger feigned' that close love's tie doth bind,
A weapon lurks, which quite breaks down my mind.

Explanation:
In prolonged dislike after an embrace there is a weapon that can break my heart

புல்லி விடாஅப் புலவியுள் | Pulli Vitaaap Pulaviyul புல்லி விடாஅப் புலவியுள் | Pulli Vitaaap Pulaviyul Reviewed by Dinu DK on August 29, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.