தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் | Thotippuzhudhi Kaqsaa Unakkin

குறள்: #1037

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: குடியியல் (Kudiyiyal) - Miscellaneous

அதிகாரம்: உழவு (Uzhavu) - Farming

குறள்:
தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப் படும்.

Kural in Tanglish:
Thotippuzhudhi Kaqsaa Unakkin Pitiththeruvum
Ventaadhu Saalap Patum

விளக்கம்:
ஒரு பலம் புழுதி கால்பலம் ஆகும்படி உழுது காயவிட்டால், ஒரு பிடி எருவும் இடவேண்டாமல் அந் நிலத்தில் பயிர் செலுத்தி செழித்து விளையும்.

Translation in English:
Reduce your soil to that dry state, When ounce is quarter-ounce's weight;
Without one handful of manure, Abundant crops you thus secure.

Explanation:
If the land is dried so as to reduce one ounce of earth to a quarter, it will grow plentifully even without a handful of manure

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் | Thotippuzhudhi Kaqsaa Unakkin தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் | Thotippuzhudhi Kaqsaa Unakkin Reviewed by Dinu DK on August 23, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.