சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென | Suvaioli Ooruoosai Naatramena

Suvaioli Ooruoosai Naatramena (சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென)

குறள்: #27

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue

இயல்: பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction

அதிகாரம்: நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai) - The Greatness of Ascetics

குறள்:
சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.

Kural in Tanglish:
Suvaioli Ooruoosai Naatramena Iynthin
Vagaitherivan Kattey Ulaghu.

விளக்கம்:
சுவை, ஒலி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்னும் ஐந்தின் வகைகளையும் அறிய வல்லவனது அறிவினிடத்தில் இவ்வுலகின் இயல்பு உள்ளது.

Translation in English:
Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way
Of all the five,- the world submissive owns his sway.

Meaning:
The world is within the knowledge of him who knows the properties of taste, sight, touch, hearing and smell.
சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென | Suvaioli Ooruoosai Naatramena சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென | Suvaioli Ooruoosai Naatramena Reviewed by Dinu DK on June 21, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.