மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி | Malaranna Kannaal Mukamoththi

குறள்: #1119

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: நலம் புனைந்து உரைத்தல் (Nalampunaindhuraiththal) - The Praise of her Beauty

குறள்:
மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
பலர்காணத் தோன்றல் மதி.

Kural in Tanglish:
Malaranna Kannaal Mukamoththi Yaayin
Palarkaanath Thondral Madhi

விளக்கம்:
திங்களே! மலர்போன்ற கண்களை உடைய இவளுடைய முகத்தை ஒத்திருக்க விரும்பினால், நீ பலரும் காணும்படியாகத் தோன்றாதே.

Translation in English:
If as her face, whose eyes are flowers, thou wouldst have charms for me,
Shine for my eyes alone, O moon, shine not for all to see!

Explanation:
O moon, if you wish to resemble the face of her whose eyes are like (these) flowers, do not appear so as to be seen by all

மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி | Malaranna Kannaal Mukamoththi மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி | Malaranna Kannaal Mukamoththi Reviewed by Dinu DK on August 25, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.