நாணாமை நாடாமை நாரின்மை | Naanaamai Naataamai Naarinmai

குறள்: #833

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: பேதைமை (Pedhaimai) - Folly

குறள்:
நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
பேணாமை பேதை தொழில்

Kural in Tanglish:
Naanaamai Naataamai Naarinmai Yaadhondrum
Penaamai Pedhai Thozhil

விளக்கம்:
தகாதவற்றிற்கு நாணாமலிருத்தல், தக்கவற்றை நாடாமலிருத்தல், அன்பு இல்லாமை, நன்மை ஒன்றையும் விரும்பாமை ஆகியவை பேதையின் தொழில்கள்.

Translation in English:
Ashamed of nothing, searching nothing out, of loveless heart,
Nought cherishing, 'tis thus the fool will play his part.

Explanation:
Shamelessness indifference (to what must be sought after), harshness, and aversion for everything (that ought to be desired) are the qualities of the fool

நாணாமை நாடாமை நாரின்மை | Naanaamai Naataamai Naarinmai நாணாமை நாடாமை நாரின்மை | Naanaamai Naataamai Naarinmai Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.