ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் | Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum

குறள்: #834

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: பேதைமை (Pedhaimai) - Folly

குறள்:
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையின் பேதையார் இல்.

Kural in Tanglish:
Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum Thaanatangaap
Pedhaiyin Pedhaiyaar Il

விளக்கம்:
நூல்களை ஓதியும், அவற்றின் பொருளை உணர்ந்தும், பிறர்க்கு எடுத்துச் சொல்லியும் தான் அவற்றின் நெறியில் அடங்கி ஒழுகாதப் பேதைப் போல் வேறு பேதையர் இல்லை.

Translation in English:
The sacred law he reads and learns, to other men expounds,-
Himself obeys not; where can greater fool be found?

Explanation:
There are no greater fools than he who, though he has read and understood (a great deal) and even taught it to others, does not walk according to his own teaching

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் | Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் | Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.