பலநல்ல கற்றக் கடைத்து | Palanalla Katrak Kataiththu

குறள்: #823

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: நட்பியல் (Natpiyal) - Friendship

அதிகாரம்: கூடா நட்பு (Kootaanatpu) - Unreal Friendship

குறள்:
பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க் கரிது.

Kural in Tanglish:
Palanalla Katrak Kataiththu Mananallar
Aakudhal Maanaark Karidhu

விளக்கம்:
பல நல்ல நூல்களைக் கற்றுத் தேர்ந்த போதிலும், அவற்றின் பயனாக நல்ல மனம் உடையவராகப் பழகுதல், (உள்ளன்பினால்) மாட்சியடையாதவர்க்கு இல்லை.

Translation in English:
To heartfelt goodness men ignoble hardly may attain,
Although abundant stores of goodly lore they gain.

Explanation:
Though (one's) enemies may have mastered many good books, it will be impossible for them to become truly loving at heart

பலநல்ல கற்றக் கடைத்து | Palanalla Katrak Kataiththu பலநல்ல கற்றக் கடைத்து | Palanalla Katrak Kataiththu Reviewed by Dinu DK on August 19, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.