ஊடலுவகை (Ootaluvakai)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 133. ஊடலுவகை (Ootaluvakai) - The Pleasures of Temporary Variance
ஊடலுவகை (Ootaluvakai) ஊடலுவகை (Ootaluvakai) Reviewed by Dinu DK on September 05, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.