புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 132. புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam) - Feigned Anger
புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam) புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam) Reviewed by Dinu DK on September 05, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.