நலம் புனைந்து உரைத்தல் (Nalampunaindhuraiththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: 112. நலம் புனைந்து உரைத்தல் (Nalampunaindhuraiththal) - The Praise of her Beauty
நலம் புனைந்து உரைத்தல் (Nalampunaindhuraiththal) நலம் புனைந்து உரைத்தல் (Nalampunaindhuraiththal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.