காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaadharsirappuraiththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: 113. காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaadharsirappuraiththal) - Declaration of Love"s special Excellence
காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaadharsirappuraiththal) காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaadharsirappuraiththal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.