புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchimakizhdhal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: 111. புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchimakizhdhal) - Rejoicing in the Embrace
புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchimakizhdhal) புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchimakizhdhal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.