விருந்தோம்பல் (Virundhombal) - Cherishing Guests

விருந்தோம்பல் (Virundhombal) - Cherishing Guests

பால்: அறத்துப்பால் (Arathuppal) - Virtue 

இயல்: இல்லறவியல் (Illaraviyal) - Domestic Virtue 

9. விருந்தோம்பல் - Cherishing Guests
81. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் (Irundhombi Ilvaazhva Thellaam)
82. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் (Virundhu Puraththathaath Thaanundal)
83. வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் (Varuvirundhu Vaigalum Ombuvaan)
84. அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் (Aganamarndhu Seiyaal Uraiyum)
85. வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ (Viththum Idalvendum Kollo)
86. செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து (Selvirundhu Ombi Varuvirundhu)
87. இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை (Inaiththunaith Thonbathon Drillai)
88. பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் (Parindhombip Patratrem Enbar)
89. உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் (Udaimaiyul Inmai Virundhombal)
90. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் (Moppak Kuzhaiyum Anichcham)

விருந்தோம்பல் (Virundhombal) - Cherishing Guests விருந்தோம்பல் (Virundhombal) - Cherishing Guests Reviewed by Dinu DK on February 08, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.