நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuththuravuraiththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: களவியல் (Kalaviyal) - The Pre-marital love

அதிகாரம்: 114. நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuththuravuraiththal) - The Abandonment of Reserve
நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuththuravuraiththal) நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuththuravuraiththal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.