புலவி (Pulavi)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 131. புலவி (Pulavi) - Pouting
புலவி (Pulavi) புலவி (Pulavi) Reviewed by Dinu DK on September 05, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.