அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayinvidhumpal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 127. அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayinvidhumpal) - Mutual Desire
அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayinvidhumpal) அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayinvidhumpal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.