குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 128. குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal) - The Reading of the Signs
குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal) குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.