நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavarpulampal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 121. நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavarpulampal) - Sad Memories
நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavarpulampal) நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavarpulampal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.