கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilaiyuraiththal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 122. கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilaiyuraiththal) - The Visions of the Night
கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilaiyuraiththal) கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilaiyuraiththal) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.