தனிப்படர் மிகுதி (Thanippatarmikudhi)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 120. தனிப்படர் மிகுதி (Thanippatarmikudhi) - The Solitary Anguish
தனிப்படர் மிகுதி (Thanippatarmikudhi) தனிப்படர் மிகுதி (Thanippatarmikudhi) Reviewed by Dinu DK on September 04, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.