படைச் செருக்கு (Pataichcherukku)

பால்: பொருட்பால் (Porutpaal) - Wealth

இயல்: படையில் (Padaiyil) - The Excellence of an Army

அதிகாரம்: 78. படைச் செருக்கு (Pataichcherukku) - Military Spirit
படைச் செருக்கு (Pataichcherukku) படைச் செருக்கு (Pataichcherukku) Reviewed by Dinu DK on September 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.