புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchividhumpal)

பால்: காமத்துப்பால் (Kaamaththuppaal) - Love

இயல்: கற்பியல் (Karpiyal) - The Post-marital love

அதிகாரம்: 129. புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchividhumpal) - Desire for Reunion
புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchividhumpal) புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchividhumpal) Reviewed by Dinu DK on September 05, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.